ប្រពន្ធដើម​របស់​លោក Trump ទម្លាយ​ប្រាប់​រឿង​ដែល​ធ្វើឲ្យ​ជំទាវ​ទី​១ អាមេរិក​ផ្ទុះ​កំហឹង​ – CEN