ចម្លែក​មែន​! រូបគំនូរ​ដែល​គូរ​តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៣៧ បង្ហាញ​ពី​បុរស​ម្នាក់​កំពុង​កាន់ iPhone – CEN