ក្រើនរំលឹកដល់មន្រ្តី តាមដាន ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក ទ្វារទឹក និងទំនប់បង្ហៀរក្នុងខេត្ត – CEN