​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា នីតិកាល​ទី​៦ បាន​គិតគូរ លើ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស ជាមួយនឹង​ទំនើបកម្ម​ព័ត៌មានវិទ្យា​ឌីជីថល និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ – CEN