លទ្ធផល​ប្រឡង​សម្រាប់ ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ដ្រ ប្រកាស​ថ្ងៃទី​៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវ​ចាត់ទុក​ជា​មោឃៈ​ – CEN