ម៉ាឡេស៊ី​៖​លុយ​ជិត​១០០០​លាន​ដុល្លារ​ត្រូវបាន​ផ្ទេរ​ចូល​គណនី​របស់​អតីត​នាយក​រដ្ឋ​ម​ន្រី្ដ Najib – CEN