គណៈកម្មការ​ទី​១ នៃ​ព្រឹទ្ធសភា ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ក្រចេះ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ខេត្ត និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN