បំផុស​ចលនា​មហាជន វិស័យ​ឯកជន ចូលរួម​កាន់តែ​ច្រើន​នៅក្នុង​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពី​យើង​ទាំង​គ្នា​ – CEN