​មើល​សកម្មភាព​របស់​សុន​កញី​១​ក្បាល​នេះ នឹង​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​មួយចំនួន​… ភ្ញាក់​កំណើត ! (មានវីដេអូ) – CEN