ភស្តុ​តាំង​២ គ្រប់គ្រាន់​បញ្ជាក់ថា មនុស្ស​សម័យ​បុព្វកាល​មាន​មាឌធំ​ជាង​មនុស្ស​បច្ចុប្បន្ន​… ១០​ដង​ឯណោះ ! (វីដេអូ) – CEN