រុស្ស៊ី​អាច​ឈប់​ប្រើ​រូបិយប័ណ្ណ​ដុល្លារ​អាមេរិក​(USD) – CEN