​ថ្ងៃ​ក្រោយ​កុំ​នាំ​គ្នា​ប្រើ​ហិង្សា​ទៀត​, ព្រះរាជអាជ្ញា​ដោះលែង​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់​កោរសក់​ជនសង្ស័យ លួច​ទូរស័ព្ទ ត្រឡប់ទៅផ្ទះ​វិញ​ – CEN