​ក្រសួងទេសចរណ៍​ហាម​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​ឈ្មោះ​ម្ហូប ព្រះ​ផ្លោះ​ជញ្ជាំង​ស៊ុប​ – CEN