ចិន​អាច​នឹងមិន​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចចរចា​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​អាមេរិក​ – CEN