ក្រុមហ៊ុន​Toyota អាច​ប្រគល់​អាថ៌កំបាំង​រថយន្ត hybrid ឱ្យទៅ​ចិន​ជា​ថ្នូរ​នឹង​ទីផ្សារ​ – CEN