គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា បើក​កិច្ចប្រជុំ​បាន​ធ្វើ​ការពិនិត្យ និង​អនុម័ត​លើ​របៀបវារៈ ចំនួន​បី – CEN