ហានិភ័យ​ភ្នំភ្លើង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ផ្ទុះ នឹង​បណ្តាល​ឲ្យ​ផែនដី​កាន់តែ​ត្រជាក់​ – CEN