កាត់ទោស​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម​មួយ​ដែល​ដឹក​ជញ្ជូន​គ្រឿងញៀន​ជាង​មួយ​តោន​ចូល​កម្ពុជា​ដាក់​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយជីវិត​ – CEN