វេទិកា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សាកលវិទ្យាល័យ​តំបន់​អាស៊ី ដើម្បី​ដោះស្រាយ​វិស័យ​អប់រំ​ពិភពលោក​មួយ​ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN