​គោ​ចិញ្ចឹម​ត្រូវ​ប៉ង​សង្គ្រោះ រំដោះ​ចេញពី​ទ្រុង​ដោយ​ពុំ​ដឹងថា បែបនេះ​គឺ​…​សម្លាប់​វា​ទៅវិញ​ទេ​! – CEN