នគរបាល​ស្រុក​រមាស​ហែក ឃាត់​អ្នកភូមិ​មិន​ឱ្យ​រៀន​ពី​វិធីសាស្ត្រ​ចិញ្ចឹម​មាន់ ក្នុង​សហគមន៍​ – CEN