​រដ្ឋសភា​នឹង​បន្ត​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​១ នីតិកាល​ទី​៦ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ​ – CEN