រកឃើញ​រោង​ផលិត​ស្រា ​beer​ មាន​អាយុកាល​១៣០០០​ឆ្នាំ​ – CEN