ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ឆ្លើយ​សំណួរ​ចំនួន​៤​របស់​ការិយាល័យ​ឧត្តមស្នងកា​រ​សិទ្ធិមនុស្ស​ – CEN