​អស់ទាស់​ហ្មង​! ស្តី​ឲ្យ​ប៉ូលីស​​ប្រៀបដូច​កូន​ចៅ​ឡើង​កប់ៗ «​អាណា​ទៅ​ស៊ីការ អត់​ឲ្យ​ផឹក ឆ្កួត​សុទ្ធ​…!!» – CEN