គួរឲ្យ​អាណិត គ្រា​កើត​មក​មន​ជើង​ដល់​ទៅ ៤ ហើយ​ប្រដាប់ភេទ ២ (វីដេអូ) – CEN