កម្លាំង​អ្នកស័គ្ម្រចិត្ត​កាកបាត​ក្រហម​ជា​ក្តីសង្ឃឹ​ម​របស់​អ្នករងគ្រោះ និង​ជា​ការបន្ត​សកម្មភាព​ម​នុស្ស​ធម៌​នៅ​ទូ​ទាំង​សកលលោក​ – CEN