ចាប់ខ្លួន​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​TNM ចំនួន​២​នាក់ ក្នុងករណី​ញុះញង់ នឹង​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ – CEN