គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​ពី​ភាពជោគជ័យ​របស់​ខ្លួន គឺ​ជា​ផ្លែផ្កា​នៃ​កិច្ចសហការ​របស់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ – CEN