អ្នកទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី និង​អូ​សេ​អា​នី នៃ​ក្រសួង​ការបរទេស​បារាំង ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច នៅ​កម្ពុជា​ – CEN