ចោរហារយ សូម្បី​មនុស្ស​ចាស់ជរា​ដើរ​មិន​ចង់​កើត ក៏​ពួកវា​ប្លន់​ដែរ (​វីដេអូ​) – CEN