រដ្ឋសភា​បាន​ប្រកាស​សុពលភាព អាណត្តិ​តំណាងរាស្ត្រ​ចំនួន​៣៨​រូប ជំនួស​តំណាងរាស្ត្រ ដែល​បាន​លាឈប់​ – CEN