ទូក ង វែង​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក ឈ្មោះ “​កម្ពោជិក​បុត្តា​ខេមរា​តរី​” ដាក់ជូន ក្រុមការងារ Guinness World Records ពិនិត្យ និង​វាយ​តំលៃ​ – CEN