រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អរគុណ​ជំនួយ​របស់​ជប៉ុន ដែល​បាន​ចូលរួមចំណែក ដល់​ការ​អភិឌ្ឍ​កម្ពុជា​ – CEN