អាហារូបករណ៍​ពេញ ១ កន្លែង​លើ​ជំនាញ​ច្បាប់​ ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ភ្នំពេញ​ – CEN