ទីផ្សារ​ចាប់ផ្តើម​ជឿថា​អាមេរិក​នឹង​ដើរ​ដល់ទី​បញ្ចប់​ក្នុងករណី​ពន្ធដារ​ជាមួយ​ចិន​ – CEN