​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​សាលា​ជំនាន់​ថ្មី​? , គ្រូ​នៅ​សាលា​ស៊ីសុវត្ថិ លើក​បដា​តវ៉ា គឺ រឿង​បាត់​ផលប្រយោជន៍​ – CEN