​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​មន្ត្រី​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ ដំណាក់កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ – CEN