ក្រុមហ៊ុន​សំរាម​ចោទ​ម្ចាស់​ហាង Jasmine ផ្លូវ​ផែ​៥០២ ក្រុងព្រះសីហនុ មិន​បង់ថ្លៃ​ប្រមូល​សំរាម​៩​ខែ​ – CEN