រឿង​ចម្លែក តែ​បាន​កើតឡើង​នៅ​អូស្ត្រាលី​៖ ផ្លែ​ស្ត្រ​ប៊េ​រី​មាន​ស្នូល​គឺ​ម្ជុលដេរ​ – CEN