​វត្ថុ ១៤ ​ដែល​ធំ​ខ្លាំង ហួស​ពី​ការគិត​របស់​ពួកយើង ពេល​មើល​​ជិត​ – CEN