ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​អាស៊ី​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ អបអរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​ទី​៦៥ នៃ​មិត្តភាព​ជប៉ុន​-​កម្ពុជា – CEN