ប៉ូលិស​ថៃ​រួច​ផុតពី​ការស្លាប់​ដោយសារ​ទូរស័ព្ទ iPhone – CEN