​គាំទ្រ​ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម វប្បធម៌ និង​ទេសចរណ៍ នៅក្នុង​ទីក្រុង​គុន​មីង ខេត្ត​យូ​ណាន ប្រទេស​ចិន​ – CEN