សម្លឹង​មើល​កៀក​ភ្នំភ្លើង​កំពុង​រៀប​ផ្ទុះ នៅ Bali តាមរយៈ​រូបភាព​ពី​ផ្តាយរណម​របស់​អង្គ​ការ NASA និង Google Earth – CEN