ភ្នែក​មនុស្ស​រាប់រយ​តែ​មើលមិនឃើញ​កំហុស ឬមួយ​ក៏​ជា​ល្បិច​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ឱ្យ​ខ្លួន​ – CEN