បាត់​ប្រពន្ធ​១០​ថ្ងៃ ត្រូវ​ប្ដី​តាម​ទាន់ ឃើញ​ប្រពន្ធ​លួច​មាន​សហាយ ចាប់​ប្រគល់​អាជ្ញាធរ​ដោះស្រាយ​ – CEN