សម្រុក​រក “​កំណប់​ទ្រព្យ​” ក្រោយ​ព្យុះ Mangkhut (វីដេអូ) – CEN