សន្តិសុខ​លម្ហ​សមុទ្រ​ថា ចរាចរណ៍​តាមផ្លូវ​សមុទ្រ មាន​ភាព​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ – CEN