អូស្ត្រាលី​៖ អស់ពី​ស្ត្រ​ប៊េ​រី​ដល់​វេន​ផ្លែស្វាយ​មាន​បង្កប់​ម្ជុលដេរ​ម្តង​ – CEN